29 Desember 2011

MAKALAH BAHASA JAWA

BAB I
PAMBUKA
Sakmenika basa Jawi kapetang basa ingkang lumayan kathah dipunengge dening warga ndonya. Miturut petunganipun, basa Jawi ngenggeni urutan 20. Kawontenan menika kedah dipunjagi lan, menawi saget, derajat ingkang sampun dipungayuh menika dipunjunjung langkung inggil malih.
Kathahing panganggep bilih para wiranom (generasi muda) basa Jawinipun risak, kaco, ngawur lan kathah sebutan sanesipun.Kangge nanggulangi bab menika, para guru perlu ningkataken wawasan lan kaprigelanipun lan pamarintah - Depdiknas - perlu nggatosaken bab menika kanthi ngawasi lan tansah mbimbing para guru basa Jawi, murih lestari lan ngrembakaing basa lan budaya Jawi.
Pindhanipun satunggaling wewangunan, saderengipun damel cagak temtu masang pondasi langkung rumiyin. Menawi pondhasinipun kukuh lan bakuh, temtu cagak dalah sedaya wewangunan wau saget ngadeg jejeg kukuh lan santosa. Pondhasi tumrap ngrembaka lan lesatrining Basa Jawi inggih menika Pamulangan Basa Jawi ingkang leres.
Geneya pamulangan Basa Jawi madeg minangka pondhasi ngrembaka lan leatsraining Basa Jawi? Wangsulanipun wonten werni kalih. “Inggih” lan “boten”. “Inggih”, menawi pamulangan Basa Jawi katindakaken kanthi leres lan sae. “Boten”, menawi pamulangan Basa Jawi katindakaken sembarangan lan ngawur.
Basa Jawi menika kedah dipun langgengaken. Menawi saget, malah dipuninggilaken. Boten wonten ingkang langkung rumaos remen teng penggalih kejawi tiang Jawi minangka warga tlatah asal mulanipun basa kasebat mbok menawi teng satunggaling mangsa mangke basa Jawi saget jaya teng jagad raya.
Perkawis sinten mawon ingkang kedah ngrembokoaken basa Jawi temtu kemawon sedaya tiang ingkang rumaos ndherek andarbeni lan angrungkebi tumrapipun basa Jawi, khususipun tiang Jawi ingkang mapan teng tlatah Jawi. Babagan menika wigatos sanget dipunpenggalih amargi perkawis basa menika perkawis pilihan lan saingan. Tiang sakpurunipun milih pundi rupi (upaminipun basa, dialek, lan logat) ingkang langkung dipunremeni. Mugi-mugi kemawon kanthi upaya-upaya sae kados adicara ageng ingkang saweg dipunwontenaken menika basa Jawi mboten badhe kalebet ingkang ngalami nasib kasebat wau.
Lumantar makalah menika, badhe dipunaturaken kados basa Jawi menika saget langkung ngremboko lan kondang kawentar teng jagad raya. Babagan menika wigatos sanget dipunpenggalih khususipun dening warga ingkang rumaos “asli” saking Jawi, utawi sinten kemawon ingkang hanggadhahi raos handarbeni dhumateng basa Jawi, supados kawontenan tiang Jawi lan ugi kabudayanipun langkung dipunakeni dening kelompok-kelompok warga ndonya sanesipun.
Wonten 6 perkawis ingkang dipunaturaken wonten makalah menika. Sepindah basa jawi ingkang punah, nuwuhaken raos remen kawula mudha tumrapipun budaya leluhur piyambak. Perkawis piwulangan basa Jawi wonten sekolah kedah dipunleresaken. Sanesipun, keluarga kedah dados papan utama kangge nepangaken sarta ngangge basa Jawi sedinten-dinten. Kejawi menika, sesrawungan ngangge basa Jawi kedah dipunusumaken. Ingkang pungkasan, sinten kemawon ingkang taksih sinau ngangge basa Jawi kedah dipunbombong, sinaosa taksih ndamel kelepatan. Gamblangipun 6 perkawis menika dipunbeberaken wonten mandap niki.
BAB II
WOSING PIREMBAGAN
A. Basa Jawi ingkang punah
Wonten ing jaman menika, posisi basa Jawi menika sampun wiwit kaganti kaliyan basa-basa liyan, basa Jawa menika sampun wiwit punah. Basa Jawi menika namung didadosaken mata pelajaran ko-kurikuler ing sekolah ingkang mboten ndherek nemtokaken kalulusanipun siswa. Pelajaran basa Jawi menika sae dipuncaosaken kaliyan murid, nanging kasaranipun menawi mboten dipuncaosaken ugi mBoten dados menapa.
Kangge tiyang ingkang mboten saking suku Jawi, utawi tiyang Jawi ingkang sampun dangu mapan wonten ing luar pulau Jawi, sampun biyasa ngginakaken basa Indonesia kangge basa padintenanipun, babagan menika mboten dados perkawis. Babagan menika amargi ing basa Indonesia menika mboten gadhah unggah-ungguh ingkang mutlak. Basa Indonesia menika ugi mboten gadhah kelas-kelas kangge mBentenaken yuswa lan kedudukan tiyang ingkang dipunajak micanten. Benten kaliyan basa Jawa ingkang gadhah unggah-ungguh basa. Basa Jawa menika gadhah tingkatan-tingkatan (ragam) ingkang saged mBentenaken kaliyan sinten kita menika micanten.
Menawi kita badhe micanten kaliyan tiyang ingkang luwih sepuh utawi tiyang ingkang gadhah posisi ingkang luwih inggil kita kedah ngginakaken basa Jawi ragam krama. Menawi badhe micanten kaliyan kanca utawi tiyang ingkang saumuran, kita saged ngginakaken basa Jawi ragam ngoko. Basa Jawi ngoko menika ugi wonten ragam ngoko alus kaliyan ragam ngoko kasar.
B. Nuwuhaken raos remen kawula muda tumrapipun budaya leluhur piyambak
Nuswantara Indonesia sampun kondang kawentar sajagat raya babagan kabudayanipun, langkung-langkung wonten teng tlatah Jawi. Kabudayan Jawi hanggadhahi nilai luhur lan becik. Tuladhanipun, sesrawungan priyantun Jawi mitungaken yuswa, lembah manah, lan tatakrama. Semanten ugi, basa lan sastranipun. Basa Jawi sugih basa rinengga. Werni-werni sanget ujud kasusastran Jawi ingkang mujudaken sugihing pinemu tiang Jawi. Tembung cangkriman (kadosto “njanur gunung”) lan sanepa (tembung “suwe mijet wohing ranti”) awis-awis tinemu ing kasusastran basa sanes. Aksara Jawi mawon wonten tegesipun ingkang jero, kadosto 5 aksara ingkang kawitan ingkang mucalaken tauhid. Kesenian jawi, upaminipun seni “Begalan” saking Banyumas kathah mbobot falsafah, donga, lan kekarepan.
Bangsa Indonesia ingkang ngadyantara kaliyan unggah-ungguhipun, masarakatipun ingkang gemah ripah loh jinawi menika mboten uwall saking kabudayan lan basa Jawi. Kathah sanget bebasan saking basa Jawi ingkang dipunserap ing basa Indonesia. Nilai-nilai moral ingkang dipunandhut kaliyan basa Jawi piyambak saged nuwuhaken kapribaden ingkang unggul. Sinten kemawon ingkang paham lan mangertos pentingipun basa Jawi saged otomatis gadhah budi pakarti ingkang sae.
Kathah tiang saking manca nagari ingkang sinau wayang, nari, nabuh gamelan, sastra Jawi lan sanes-sanesipun. Ananging mboten kathah ingkang nyinaoni basa Jawi, amargi sawentawis wekdal basa Jawi dereng dipunbetahaken. Ananging kedah dipunserat bilih wolak-walikipun mangsa kawontenan menika saget kemawon brubah sawekdal-wekdal. Rumiyen, basa Latin dados basa jagad. Lajeng, basa Perancis nggantosi. Basa Inggris jaya sak sampunipun, ngantos dumugi sak menika.
Basa Jawi saged-saged kemawon kondang kawentar kados basa Inggris. Temtu, menawi sampun mekaten tiang Jawi badhe remen teng penggalih, amargi basanipun dipuntampi lan petangaken dening kelompok menungsa sanesipun. Basa makili kabudayan. Tiang ingkang basanipun mboten dipuntampi dening kelompok sanes rumaos kelompok sosial sarta budayanipun ugi mboten dipuntampi (Kramsch, 1998 3). Kosok wangsulipun, basa Jawi saget sirna saking ndonya menawi mboten dipunuri-uri dening kelompok masyarakat Jawi piyambak. Kejawi saking menika, saget kemawon basa Jawi kabedhol oyotipun saking tlatah Jawi menawi mboten dipunjagi kanthi turun tumurun. Becikipun kita sedaya nyumurupi warisan leluhur arupi budaya Jawi menika sakderengipun dipuntemu dening kelompok menungsa utawi bangsa sanes.
C. Piwulangan basa Jawi ingkang ngeremenaken
Menawi nggatosaken lampahipun pasinaonan utawi wulangan basa Jawi ing sekolah-sekolah ugi punapa ingkang dipungayuh siswa, kadosipun taksih dereng kados punapa ingkang dados pengajengipun kita sedaya. Pasinaonan basa Jawi taksih langkung kathah adhedhasar basa seratan katimbang lisan. Kejawi saking menika lumampahing pasinaonan taksih kapitang kuno lan kirang ngremenaken. Cara-cara sinau basa ingkang trep kangge lare, kadosto dolanan lan nembang, dereng dados kabudayan. Tuladha nyata, lare ingkang mboten mahir basa Jawi, menawi dipunparingi damelan supados nembang macapat, tembang-tembang dolanan, lan campursari cepet apal, dados sae pangucapanipun lan ugi lancar. Menika sedaya wau amargi raos remen, sinau mboten patosa kraos.
Kejawi saking menika lomba-lomba basa Jawi ingkang ngremenaken, kados nembang, deklamasi, lan pidato mawi basa Jawi ingkang sampun dipunrintis kedah dipunsengkuyung lan ramekaken minangka siar basa sarta budaya Jawi. Seratan-seratan (kados teng seratkhabar “Suara Merdeka”) lan acara-acara (kados teng RRI) ingkang kasebar lumantar basa Jawi kedah dipuntingkataken khususipun perkawis isi lan paket.
D. Sinau basa Jawi dipunwiwiti saking keluarga
Wonten tiang sepah ingkang ngangge dwibasa. Wonten ugi tiang sepah ingkang ngangge rupi-rupi basa. Menawi ingkang remen ngangge basa Inggris sumonggo, amargi kasunyatanipun basa Inggris menika dipunbetahaken kangge sesrawungan warga ndonya. Ingkang remen ngangge basa Indonesia inggih sumonggo, amargi basa menika minangka basa negara teng lebetipun nuswantara. Remen lan sinau pinten-pinten basa menika sae-sae mawon. Ananging, sedaya wau wigatosipun migatosaken empan papan. Wonten sak lebetipun keluarga ingkang tiang sepahipun saking Jawi, tiang sepah kedah dados tuladha lan panutan dhumateng lare-larenipun kawit alit, kejawi basa-basa sanesipun.
Klentu sanget menawi wonten tiyang ingkang ngendika bilih ngangge basa Jawi niku ndeso, katrok (ngangge istilahipun Thukul). Basa Jawi nasipun kados basa-basa sanes ingkang ndelalah mboten dados basa ndonya. Melas sanget nasib tiyang ingkang makaten menika, kedahipun dipuntatar. Tanggungjawab kita sedaya, utaminipun keluarga supados nepangaken basa Jawi wiwit lare-lare taksih alit. Tiyang-tiyang kados Ibu Utari Dewi, S.H (Suara Mereka, 2 Agustus 2008) lan Peni Winarningtias saking Pemalang ingkang sampun nggatosaken lan ngraosaken sanget nilai-nilai basa lan kabudayan Jawi kedah dipunacungi jempol.
E. Sesrawungan ngangge basa Jawi
Niki ngimutaken rikala maos seratkabar ingkang nyebataken bilih tiang-tiang Pekalongan ingkang manggen wonten negari Jerman mboten kesupen anggenipun ngangge basa Jawi wekdal kepanggihan kaliyan tiang-tiang Jawi sanesipun. Dados wonten pundi-pundi panggenan, menawi saget tiang Jawi ingkang sae mboten ngesupekaken basanipun piyambak.
Sesrawung mios telewicara ngangge basa Jawi antawis sesami priyantun Jawi utawi mboten priyantun Jawi ananging mangertos basa Jawi wonten pundi kemawon papan panggenan kejawi patemonan resmi kadosipun sae sanget, amargi cara menika ateges sami kalian siar basa Jawi. Sak menika, basa Jawi sampun kados basa manca teng tlatah kelairanipun piyambak. Ing pundi-pundi, milai saking dusun ngantos kutha awis-awis sanget basa Jawi kapireng dipunengge dening warga.
Cuwilan ukara-ukara ingkang dipunbeberaken teng wiwitan seratan menika saget dipundadosaken minangka tengering awonipun basa Jawi kawula muda Jawi, amargi ukara-ukara kasebat pangandikan saking satunggaling bakal jawara teng pilihan Putera Puteri Solo 2008. Miturut warta seratkabar menika, pangandikan niku wau kaaturaken kanthi ndredheg lan mboten lancar. Ingkang mboten jamak lumrahipun, inggih menika basa Inggris kaaturaken kanthi langkung lancar. Solo utawi Surakarta Hadiningrat minangka pathokanipun basa Jawi. Kejawi saking menika peserta sampun dipunbekali basa Jawi. Menika minangka tenger bilih basa Jawi mboten asring dipunengge. Lajeng, kados punapa basa Jawi priyantun saking njawinipun Surakarta Hadiningrat lan Ngayogyakarta? Pramila, priyantun Jawi kedah tancut taliwanda sinau lan ngangge basa Jawi sak asring-asringipun kersanipun mboten angisin-isini amargi saget ngangge basa Jawi kanthi lancar lan hanggadhahi raos pitados piyambak.
F. Bimbingan lan petedah ingkang sae dhumateng sinten kemawon ingkang taksih sinau ngangge basa Jawi
Sinau mbetahaken wekdal ingkang cekap. Lan kados jamak lumrahipun pasinaon, sinau basa Jawi mboten saget lepat saking klenta-klentu. Pramila, supados tiang ingkang saweg sinau lan nyobi ngangge basa Jawi teras remen, kalepatan ngangge basa kedah dipunmaklumi lan, selajengipun, dipunbetahaken bimbingan lan pitedah ingkang sae, inggih menika ingkang mboten badhe ndadosaken ciut lan pejahipun greget sinau basa Jawi. Bimbingan lan pitedah ingkang dipunsuguhaken saget nuwuhaken kasampurnan.
Kalebet babagan niki, wigatosipun kita nampi rupi-rupi tembung lan ukara (dialek) lan campur (code mixing) lan pindah basa (code switching) supados mboten nyiutaken penggalih para sederek ingkang taksih sinau. Sawentawis wekdal, tiang ingkang saweg sinau lan ngangge kedah remen rumiyen “saget” ngangge basa Jawi teng sesrawungan sinaosa dereng sampurna. Ingkang wigatos inggih menika anggenipun nggangge basa Jawi ndamel sami-sami mangertos


BAB III
PANUTUP
1. Dudutan lan Pamrayogi
Supados basa Jawi langkung ngremboko warga masyarakat Jawi lan sedaya ingkang nggadhahi raos handarbeni tumrapipun basa Jawi kedah tanggap ing sasmita sarta wonten upaya-upaya ingkang temen lan nyata khususipun saking kawula mudha, tiangsepah, guru basa Jawi, lan kantor pendidikan lan kabudayan. Sawentawis wekdal menika, ingkang ndhesek inggih menika (1) nuwuhaken raos remen kawula muda tumrapipun budaya leluhur piyambak; (2) piwulangan basa Jawi kedah dipunjejegaken; (3) tiangsepah paring tuladha dhateng anggota keluarga; (4) sesrawungan ngangge basa Jawi; lan (5) bimbingan lan petedah ingkang sae dhumateng sinten kemawon ingkang taksih sinau ngangge basa Jawi. Namung kados makaten menika basa Jawi bakal lepat saking ancaman sirna. Malah, saget minggah kewentaripun. Mugi Gusti Ingkang Pinasih ngijabahi. Jenang sela wader kalen sesondheran, apuranta menawi wonten lepat

3. Penutup
Basa lan budaya Jawi tetep ngrembaka lan lestari, sauger masyarakat Jawi minangka ahli waris lan pengguna bahasa, rumaos bombong, tresna lan remen ngginakaken kanthi sae lan leres. Mugi Gusti tansah ngijabahi. Nuwun.

DAFTAR PUSTAKA

http://visitbanyumas.com/bahasa/archives/238
http://visitbanyumas.com/bahasa/archives/248
Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FBS UNY.2007.Buku Kumpulan Makalah Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah dalam Kerangka Budaya. Yogyakarta.
Sudaryanto. 1991. Kamus Indonesia-Jawa. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

21 Desember 2011

SKL(Standart kompetensi Kelulusan) SMA

SILAHKAN DOWNLOAD LINK DIBAWAH INI 1. SKL(Standart kompetensi Kelulusan)Bahasa indonesia DISINI 2. SKL(Standart kompetensi Kelulusan) Matematika DISINI 3. SKL(Standart kompetensi Kelulusan) Bahasa Inggris DISINI 4. SKL(Standart kompetensi KelulusanFisika DISINI 6. SKL(Standart kompetensi Kelulusan) Biologi DISINI 6. SKL(Standart kompetensi Kelulusan) FISIKA DISINI

15 November 2011

Busana jawa dan perlambangnya

Busana jawa dan perlambangnya ..Busana Jawa Busana adat Jawa biasa disebut dengan busana kejawen yang mempunyai perumpamaan atau pralambang tertentu terutama bagi orang Jawa yang mengenakannya. Busana Jawa penuh dengan piwulang sinandhi, kaya akan suatu ajaran tersirat yang terkait dengan filosofi Jawa. Ajaran dalam busana kejawen ini merupakan ajaran untuk melakukan segala sesuatu didunia ini secara harmoni yang berkaitan dengan aktifitas sehari – hari, baik dalam hubungannya dengan sesame manusia, dengan diri sendiri, maupun dengan Tuhan Yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu dimuka bumi ini. Busana Kejawen yang akan dijelaskan dibawah ini terdiri dari busana atau pakaian yang dikenakan pada bagian atas tubuh, seperti iket, udheng;bagian tubuh seperti rasukan atau bisa disebut dengan baju, jarik, sabuk, epek,timang,bagian belakang tubuh yakni keris, dan bagian bawah kaki yaitu candela. 1. Iket Iket adalah tali kepala yang dibentuk sedemikian rupa sehingga berbentuk penutup kepala. Cara mengenakan iket harus kenceng, kuat supaya ikatannya tidak mudah terlepas. Bagi orang Jawa arti iket adalah agar manusia memiliki pamikir atau pemikiran yang kencang, tidak mudah terombang – ambing hanya karena factor situasi atau orang lain tanpa pertimbangan yang matang 2. Udheng Udheng dikenakan pada bagian kepala dengan cara mengenakan seperti mengenakan topi. Bila Udheng Udheng dikenakan pada bagian kepala dengan cara mengenakan seperti mengenakan topi. Bila sudah dikenakan diatas kepala, iket menjadi sulit dibedakan dengan udheng karena ujudnya sama. Udheng berasal dari kata mudheng artinya mengerti dengan jelas. Maknanya manusia akan memiliki pemikiran yang kukuh bila sudah mudheng atau memahami tujuan hidupnya. Manusia memiliki fitrah untuk senantiasa mencari kesejatian hidup sebagai sangkan paraning dumadi. Makna lain dari udheng ini adalah agar manusia memiliki keahlian / ketrampilan serta dapat menjalankan pekerjaannya dengan pemahaman yang memadai karena memiliki dasar pengetahuan. 3. Rasukan Sebagai ciptaan Yang Maha Kuasa, hendaklah manusia ngrasuk atau menganut sebuah jalan atau agama dengan kesadaran penuh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. 4. Benik Busana Jawa seperti beskap selalu dilengkapi dengan benik ( kancing ) disebelah kiri & kanan. Lambing dari benik itu adalah bahwa manusia dalam melakukan tindakannya dalam segala hal selalu diniknik; artinya diperhitungkan dengan cermat. Apapun yang dilakukan janganlah sampai merugikan orang lain, dapat menjaga antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. 5. Sabuk Sabuk digunakan dengan cara melingkarkan di badan atau lebih tepatnya dipinggang. Sa-buk artinya hanya impas saja, ngga untung & ngga rugi. Makna sabuk adalah agar manusia menggunakan badannya untuk bekerja sungguh – sungguh, jangan sampai pekerjaannya tidak menghasilkan atau tidak menguntungkan ( buk ). 6. Epek Persamaan Epek adalah apek; golek; mencari. Artinya dalam hidup ini, kita harus memanfaatkannya dengan mencari ilmu pengetahuan yang berguna 7. Timang Timang adalah pralambang bahwa ilmu yang ditempuh harus dipahami dengan jelas & gamblang, agar tidak gamang atau menimbulkan rasa kuatir. (samang – samang; berasal dari kata timang ) 8. Jarik Jarik adalah kain panjang yang dikenakan untuk menutupi tubuh sepanjang kaki. Jarik artinya aja serik. Jangan mudah iri terhadap orang lain, karena iri hati hanya akan menimbulkan rasa emosional, grusa – grusu dalam menanggapi segala masalah. 9. Wiru Mengenakan jarik atau kain selalu dengan cara mewiru ujungnya sedemikian rupa. Wiru atau wiron bisa terjadi dengan cara melipat – lipat ujung jari sehingga berwujud wiru. Wiru artinya wiwiren aja nganti kleru. Olahlah segala hal sedemikian rupa sehingga menumbuhkan rasa menyenangkan dan harmonis, jangan sampai menimbulkan kekeliruan dan disharmoni. 10. Bebed Bebed adalah kain atau jarik yang dikenakan laki – laki. Bebed artinya manusia harus ubed yakni tekun & rajin dalam bekerja mencari rezeki. 11. Canela Canela dijabarkan dari canthelna jroning nala, atau peganglah kuat di dalam hatimu. Canela sama dengan selop,cripu atau sandal. Canela dikenakan di kaki dengan maksud agar kita selalu menyembah lahir & batin, hanya di kaki-Nya 12. Curiga & Rangka Curiga atau keris berujud wilahan, bilahan dan terdapat didalam warangka atau wadahnya. Curiga dan warangka adalah pralambang bahwa manusia sebagai ciptaan menyembah Tuhan sebagai penciptanya dalam sebuah hubungan kawula jumbuhing Gusti. Curiga ditempatkan di belakang artinya dalam menyembah yang Maha Kuasa hendaknya manusia bisa ngungkurake godhaning Syetan yang senantiasa mengganggu manusia ketika akan bertindak kebaikan

2 November 2011

Great reef in Australia

Karang Penghalang Besar (Bahasa Inggris: Great Barrier Reef) adalah kumpulan terumbu karang terbesar dunia yang terdiri dari kurang lebih 3.000 karang dan 900 pulau, yang membentang sepanjang 2.600 km. Karang ini berlokasi di Laut Koral, lepas pantai Queensland di timur laut Australia. Sebagian besar wilayah karang ini termasuk bagian yang dilindungi oleh Taman Laut Karang Penghalang Besar (Great Barrier Reef Marine Park). Karang Penghalang Besar (KPB) dapat dilihat dari luar angkasa dan kadang disebut sebagai organisme tunggal terbesar di dunia. Pada kenyataannya, ia terbentuk dari berjuta organisme kecil, dikenal dengan sebutan polip koral (coral polyp). KPB dipilih sebagai sebagai salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1981. Kekayaan biodiversitasnya, perairannya yang hangat dan jernih, serta keterjangkauannya dari fasilitas terapung yang disebut live aboards, membuat karang ini menjadi tujuan pariwisata yang sangat populer, terutama bagi para penyelam scuba. Banyak kota di sepanjang pesisir pantai Queensland yang menawarkan wisata laut ke karang ini setiap harinya. Beberapa pulau kontinental juga telah berubah fungsi menjadi resor.

1 November 2011

PROFIL KOMODO

PROFIL KOMODO Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini juga merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Pulau Komodo berada di sebelah timur Pulau Sumbawa, yang dipisahkan oleh Selat Sape. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau Komodo merupakan ujung paling barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Komodo, hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik. Hingga Agustus 2009, di pulau ini terdapat sekitar 1300 ekor komodo. Ditambah dengan pulau lain, seperti Pulau Rinca dan dan Gili Motang, jumlah mereka keseluruhan mencapai sekitar 2500 ekor. Ada pula sekitar 100 ekor komodo di Cagar Alam Wae Wuul di daratan Pulau Flores tapi tidak termasuk wilayah Taman Nasional Komodo. Selain komodo, pulau ini juga menyimpan eksotisme flora yang beragam kayu sepang yang oleh warga sekitar digunakan sebagi obat dan bahan pewarna pakaian, pohon nitak ini atau sterculia oblongata di yakini berguna sebagai obat dan bijinya gurih dan enak seperti kacang polong. SEJARAH Pada tahun 1910 orang Belanda menamai pulau di sisi selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dengan julukan Pulau Komodo. Cerita ini berawal dari Letnan Steyn van Hens Broek yang mencoba membuktikan laporan pasukan Belanda tentang adanya hewan besar menyerupai naga di pulau tersebut. Steyn lantas membunuh seekor komodo tersebut dan membawa dokumentasinya ke Museum and Botanical Garden di Bogor untuk diteliti. Tahun 2009, Taman Nasional Komodo dinobatkan menjadi finalis "New Seven Wonders of Nature" yang baru diumumkan pada tahun 2010 melalui voting secara online di www.N7W.com.

8 Alasan Untuk Selalu Tersenyum

Menebar senyum pada orang di sekeliling Anda jangan dianggap remeh. Meskipun sederhana namun memberi manfaat kesehatan luar biasa. Bagaimana pun suasana hati Anda, tersenyum bisa memberikan rasa bahagia luar biasa.

Jika Anda ragu akan manfaat senyuman untuk kesehatan, ada baiknya Anda menyimak tujuh alasan penting mengapa seseorang harus tersenyum. Berikut alasannya :

1. Senyum merupakan ibadah

Rasulullah Salallahu 'alaihi wassalam bersabda, “Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah, beramar makruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya juga sedekah, dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat juga sedekah.” (HR Tirmizi dan Abu Dzar).

Rasulullah Salallahu 'alaihi wassalam bersabda, “Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apa pun, sekalipun itu hanya bermuka manis saat berjumpa saudaramu.” (HR Muslim).

Dalam hadis lain disebutkan bahwa senyum itu ibadah,“Tersenyum ketika bertemu saudaramu adalah ibadah.” (HR Trimidzi, Ibnu Hibban, dan Baihaqi).


2. Tersenyum menebarkan rona bahagia

Mencoba melemparkan senyum pada orang lain bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Meskipun terkesan sepele namun memiliki banyak manfaat. Ketika Anda tersenyum pada orang lain dan mereka membalas, mencerminkan bahwa tersenyum bisa menjadi trik tubuh dan membuat Anda bahagia.

3. Tersenyum bisa mengusir stres

Saat stres, otot-otot rahang terasa kaku. Otot-otot rahang menempel pada otot leher yang ketika diperketat dapat menyebabkan sakit kepala. Tapi dengan tersenyum stres bisa berkurang karena mampu membantu meminimalkan garis kerutan di dahi. Untuk itu, jangan ragu untuk tersenyum setiap hari.

4. Tersenyum meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Ketika Anda tersenyum, tubuh Anda secara alami merasa rileks. Ketika Anda rileks, sistem kekebalan tubuh Anda dapat berfungsi secara optimal, membantu melawan pilek dan flu.

5. Tersenyum menurunkan tekanan darah

Tersenyum bisa menghilangkan ketegangan pikiran dan membuat otot-otot wajah rileks. Anda pun dapat menurunkan tekanan darah. Duduk dan menikmati pemandangan, hewan peliharaan atau bermain bersama anjing kesayangan atau melakukan sesuatu yang santai, tersenyumlah selama 5 menit dan Anda akan melihat perbedaan.

6. Tersenyum adalah obat alami penyembuh sakit

Tersenyum membantu tubuh melepaskan endorfin alami dan serotonin yang bekerja sama untuk membantu kita merasa lebih baik dan meminimalkan rasa sakit.

7. Tersenyum membuat Anda awet muda!

Tersenyum membantu melunakkan garis dan kerutan di dahi. Lupakan facelift dan metode kecantikan mahal lainnya. Cukup dengan sering melempar senyum sebagai obat mujarab mempertahankan keremajaan.


8. Tersenyum membuat Anda Tampil percaya diri & sukses

Orang yang tampak percaya diri lebih mungkin untuk dipromosikan naik jabatan dalam bisnis. Jadi menempatkan senyum di tempat kerja, bahkan dalam pertemuan proyek yang mungkin membuat Anda stres, dan lihat bagaimana orang lain merespon Anda.

Tersenyum bisa menularkan kebahagiaan, untuk itu, jangan ragu untuk tersenyum.


Tapi jangan senyum2 sendiri
Apalagi ketahuan sama orang2....:D

26 September 2011

Menghilangkan Jerawat

1. Perbanyak makan bawang putih
Bawang putih dapat menghancurkan bakteri merugikan di pori-pori kulit. Selain itu bawang putih juga berfungsi meningkatkan sistem kekebalan tubuh, temasuk kulit. Sehingga timbulnya jerawat pun dapat dicegah.

2. Sinari kulit dengan matahari
Kulit memerlukan sinar matahari supaya terjaga kesehatannya sehingga sel-selnya dapat aktif secara sempurna. Biarkan kulit terkena sinar matahari pagi paling tidak 15 menit setiap harinya.

3. Olahraga dan tidur cukup
Stres yang Anda alami setiap hari juga akan memicu ketidakseimbangan hormon dan berakhir pada timbulnya jerawat. Olahraga dan tidur yang cukup akan membantu tubuh menstabilkan kembali hormon-hormon Anda.

4. Cuci muka dengan air hangat
Jerawat bisa timbul karena kotoran yang mengendap di pori-pori. Air hangat akan membuat pori-pori terbuka untuk sementara, sehingga sabun khusus wajah Anda bisa membersihkan kulit secara maksimal. Setelah bersih, basuh kembali wajah Anda dengan air biasa, agar pori-pori kembali menutup.

5. Bersihkan tubuh dari racun
Makanan yang kurang bersih dan polusi yang kita alami setiap hari dapat menjadi racun dan merangsang timbulnya jerawat di kulit. Cara membuang racun (detoksifikasi) yang alami adalah dengan meminum air putih yang cukup setiap hari. Racun-racun yang mengendap di dalam tubuh akan keluar bersama kotoran dan keringat, sehingga jerawat pun tak timbul.

23 September 2011

Keadaan Umum SMA Jumapolo

Laporan Hasil Pengamatan Lingkungan Di SMA N Jumapolo
Keadaan lingkungan SMA Negeri Jumapolo :
1. SMA Negeri Jumapolo adalah sekolah yang mempelopori green school. Hampir semua diwilayah SMA Negeri Jumapolo Berhawa sejuk dan banyak pepohonan yang bermacam-macam. Selain itu, sekolah ini mendesign sekolah agar berwarna hijau. Dari tembok berwarna hijau, pohon-pohon diberi nama latin dan .
2. Lahan SMA Negeri Jumapolo sangat luas tapi dibagian barat dari sma ini belum dimanfaatkan secara optimal. Seharusnya diadakan peghijauan dan perawatan secara rutin agar penghijauan tidak sia-sia
3. Siswa SMA Negeri Jumapolo memiliki kesadaran tentang lingkungan sangat rendah, dibuktikan banyak sampah yang berserakan dimana-mana.
4. SMA Negeri jumapolo merupakan sekolah yang tertata rapi. Letak kantor, ruang kelas laboratorium, koperasi yang sangat strategis. Akses sangat mudah. Jalan-jalan sudah layak dan

Sinopasis Pilkada;


PILKADAL DI NEGERI DONGENG

Negeri Dongeng adalah negeri yang amat subur, barang tambang yang bermacam-macam dan memiliki keindahan alam yang mempesona dunia. Namun berbanding terbalik dengan kehidupan rakyatnya yang sangat mengenaskan. Tak terkecuali dengan Kabupaten Antah Berantah. Kabupaten yang memiliki wilayah luas dan subur tetapi memiliki pemimpin yang kurang baik dan dictator dimasa jabatannya.
Pilkadal akan diselenggarakan dinegeri Antah Berantah. Salah satu calon Bupati adalah Surya Buwana yang dulu telah menjadi Bupati di Kabupaten itu. Ia berpikir keras bagaimana cara memenangkan Pilkadal Periode ini, karena periode ini dipilih oleh rakyat bukan wakil rakyat seperti yang dulu. Sehingga dia menemui penasehat spiritualnya, Ki Waringin.
Sementara itu, Tugino, seorang yang sangat kaya. Dia mengadakan sunat masal yang mencetak Museum Rekor Dongeng. Tugino kecil adalah anak yang kurang beruntung. Ibunya meninggal saat melahirkan dia. Dan dimasa kecilnya, mempunyai Ibu tiri yang sangat kejam tetapi, karena keteguhan dan kerajinanya dia dapat menjadi milyarder yang terkenal dipenjuru Negeri Dongeng.
Ki Waringin adalah orang yang dianggap sakti oleh banyak orang karena kejituanya menebak sesuatu. Dia adalah anak dari paranormal dari dayak dan istri kelimanya. Kemungkinan ilmu ayahnya menurun pada Ki Waringin. Banyak caleg yang bertanya tentang masa depan kepada Ki Waringin. Tidak terkecuali Bupati Surya Buwana. Dia mengirimkan tiga orang untuk bertanya kepada Ki Waringin dan hasilnya adalah Bupati dapat memenangkan Pilkadal periode kedepan dengan mengganti wakilnya dengan orang yang menyalonkan juga.
Terlepas dari masalah Pilkadal, rakyat Negeri Dongeng, terutama para petani kondisinya sangat memprihatinkan. Misalnya, Slamet, seorang petani yang mempunyai istri yang sedang hamil dan bapak yang sakit gula. Dia harus bekerja keras untuk membiayai pengobatan bapaknya dengan bertani. Sungguh ironis, pasalnya komoditi lokal sangat tidak diminati dikarenakan adanya komoditi impor yang mempunyai kualitas yang unggul tetapi harganya sama dengan komoditi local.
Jaka Lesmana, Wakil Bupati Kabupaten Antah Berantah yang berkeinginan menjadi Bupati. Suatu hari, ia mengajak lastri, teman lamannya, untuk berbisnis bangunan. Lastri dibantu Gibran untuk memenangkan tender dari Jaka Lesmana.
Sementara itu, setelah menimbang baik buruknya, Slamet mantab akan menanam bunga karena mahal dan selalu dibutuhkan. Ia meminjam uang kepada Pak Sohir salah satu lintah darat dikecamatanya sebesar satu juta rupiah untuk membeli bibit, obat semprot dan keperluan lain.
Setelah bertemu dengan lastri, mereka berbincang-bincang tentang kehidupan masing-masing. Setelah beberapa lama jaka mengungkapkan tujuannya yaitu Jaka ingin Lastri menjadi wakilnya.
Diwaktu yang sama, Suryo berfikir tentang wasiat Ki Waringin untuk melepaskan Jaka. Suryo berfikir, Jika ia melepas Jaka, jaka akan menjadi musuh beratnya. Pasalnya, Jaka dekat dengan Pak Wondo, Bapak Lastri yang menjadi pemimpin di Partai Tahan Lama.
Diwaktu berlainan, perusahaan Tugino akan didatangi para perangkat kabupaten. Tugino merasa kesal dengan pemerintah sekarang, karena kedatanganya hanya menambah beban berat saja. Tidak seperti pemeritah dahulu. Dapat memecahkan masalah kewirausahaan.
Usia kandungan istri Slamet sudah delapan bulan. Tinggal sebentar lagi akan melahirkan. Suatu ketika istri slamet akan pergi kepasar, ia bertemu bu bidan. Dan bu bidan menyarankan untuk kelahiranya nanti dibantu bu bidan dengan kartu jamkesmas.
Lastri disetujui oleh ayahnya dan suaminya. Dan pak suryo buwono mendapatkan pengganti jaka lesmana yaitu ibu aminah seorang pengusaha kaya dari Kabupaten Antah Berantah.
Ayah lastri mulai menggalang dukungan untuk anaknya. Terutama pada Partai Tahan Lama. Niatan Suryo untuk menggandeng Aminah dijawab dengan baik. Suryo mulai menggalang dukungan ke Partai-partai, dia menggandeng Partai Rakyat Kecil untuk menjadi tunggangannya di Pilkadal 4 bulan kedepan.
Slamet merasa gundah, karena menanam krisan tak semudah yang ia pikirkan. Perlu tambahan biaya untuk melanjutkan, dia segera mengganti bunga krisan dengan cabai. Sungguh ironis nasib Slamet. Hanya harapan kosong belaka untuk meraup untung banyak. Semoga saat panen harga cabai sedang naik sehingga dia bisa mengembalikan uang pada lintah darat itu.
Jaka lesmana telah tergila-gila dengan lastri. Mereka akhirnya melalukan hubungan terlarang dan jaka mendokumentasinya. Suatu hari Ayah Lina, menasihati Jaka agar tidak terlalu dekat dengan wanita teman bisnis. Karena sekarang banyak pejabat yang terjerat skandals seks. Dan akhirnya lastri dan jaka mengakhiri hubungan terlarangnya.
Pilkadal semakin dekat, terhitung 2 minggu lagi. Jaka lesmana bersekutu dengan babah liong, ketika mereka bertemu disebuah kafe, hp Jaka Lesmana hilang. Gawatnya didalam Hp itu terdapat video pribadinya dengan Lastri.
Sementara itu, Ayah selamet harus dibawa kerumah sakit karena luka dikakinya sudah busuk sehingga membutuhkan penanganan lebih dirumah sakit. Beberapa hari kemudian, istri Slamet juga melahirkan dan harus dilarikan kerumah sakit, tapi saying nyawa istri dan anaknya melayang karena kehamilan yang tidak biasa. Lengkap sudah penderitaan Slamet sebagai rakyat kecil. Sudah miskin, banyak hutang, tanah habis, istri dan anak meninggal, dan ayah yang sakit.
HP Jaka lesmana dicuri oleh orang dan kemudian ia meminta tebusan. Tetapi Jaka Lesmana tidak menggubrisnya, ia memilih untuk memalsukan video. Ia membuat video yang diedit dengan wajahnya dan lastri. Video buatan Jaka disebar, dan menjadi bahan perbincangan, kemudian setelah diteliti oleh pakar telematika, video itu hanya editan.
Hari Pilkadal datang, pasangan Suryo-aminah, Jaka-Lastri, Tugino-Bachtiar. Dan akhirnya yang menang adalah pasangan tugino bachtiar.

Tugas Resensi Bukun Funtastic Learning

Nama Buku : Funtastic Learning
Penulis : Ryan Martian

FUNTASTIC LEARNING
Buku ini adalah buku pembelajaran yang mengisyaratkan bahwa belajar itu tidaklah menakutkan, tetapi belajar adalah hal yang menyenangkan. Buku ini dibagi menjadi empat bagian yaitu: Yes I Can, Yes I Will, Yes I Do dan Be Fun Learn
A. Bagian Petama
Yes I Can. Itulah hal pertama mencapai pembelajaran yang menyenangkan. Pertama kita harus memilik cara pandang yang tepat tentang sukses. Apa sih arti sukses? Arti sukses sebenarnya dapat kita dapat dari kita dapat dari kita sendiri, menurut cara pandang kita mengnai sukses, Sukses didapat bukan dari keturunan, keberuntungan, nasib, zodiac, kesempurnaan kondisi fisik, dan dari usia. Bukanlah dari itu, Sukses itu berasal dari kita sendiri.
Alam ini penuh dengan keseimbangan, hal ini disebabkan adanya hokum-hukum yang diciptakan oleh Allah. Diantaranya hokum kekekalan energy, kesuksesan itu didapat dari usaha kita atau dari energy yang kita keluarkan. Energy positif akan menghasilkan hasil yang positif pula, begitupun sebalikanya. Hukum-hukum yang lain seperti, hokum sebab akibat, hokum gaung , hokum konsekuensi dan hokum daya tarik ini hamper sama, yaitu bila kita menginginkan yang positif maka harus berusaha dengan cara positif pula.
Menjadi dirimu yang lebih baik, atau dalam bahasa kerennya “ Be your better self”. Menjadi insane yang lebih baik dengan menjalani beberapa konsep, antara lain berkaca pada diri sendiri, memahami konsep diri sendiri. Konsep diri mencakup tiga hal yaitu Diri ideal (kualitas fisik serta rohani), Citra diri(pandangan terhadap diri kita sendiri), dan Harga diri(jarak antara diri ideal dengan citra diri). Kita harus mengenali konsep diri kita, karena konsep diri yang salah akan menhasilkan diri yang salah pula. Keyakinan pada diri bahwa diri kita bisa melakukan sesuatu yang positif itu merupakan konsep diri yang paling tepat,sebagai contoh kita yakin bahwa kita dapat mendapat nilai yang bagus, dengan keyakinan itu kita akan berusaha(tp bukan dengan cara mencontek lo). Seandainya kita sudah mempunyai konsep diri yang negative maka kamu harus menyingkirkan konsep diri yang negative itu dan menggantikan dengan konsep yang positif, hindari orang yang negator, atau orang yang meracuni pikiran kamu.
Transformasi diri, atau bias juga disebut juga berkaca pada diri sendiri bias dilakukan dengan berbagai cara, cara yang pertama adalah “perbandingan terbalik” yaitu membandingkan diri kita dengan orang yang kondirinya lebih buruk dari pada kita, yang kedua adalah “jajak ” yaitu dengan meminta pendapat dari orang lain mengenai diri kita, yang ketiga adalah “visualisasi” yaitu dengan membayangkan apa yang kita inginkan, yangkeempat “melakukan afirmasi” yaitu meyakinkan pada dirinya bahwa yang diinginkan pasti bisaterjadi, yang kelima “megenang kisah sukses pribadi.
B. Bagian Kedua
Yes I will. Bagian kedua dari jalan menuju kesuksesan. Hehe.. ya benar, kita harus yakin bahwa kita dapat mencapai kesuksesan. Memiliki impian. Impian adalah sesuatu yang sederhana, namun kita sangat berhasrat untuk mendapatkannya. Tidak ada impian yang realistis, yang ada adalah usaha dan alat yang tidak realistis.
Membuat sebuah Perencanaan hidup dengan membangun impian atau yang sering kita sebut dream building. Hidup itu sangat perlu direncanakan karena jika kita asal melangkah maka sesuatu itu tidak terarah dan bisa-bisa mimpi kita tidak dapat terwujud. Bagaimana dreambuilding itu, caranya memahami bahwa semua itu diciptakan dua kali sebagai contoh sebelum membuat rumah kita akan membuat gambaran rumah yang kita inginkan. Cara yang kedua adalah menuliskan mimpi kita, hal ini dilakukan untuk memvisualisasi mimpi kita, menstimulus otak kita dengan mimpi-mimpi yang telah kita tuliskan. Cara ketiga adalah membangun impian kita.
Setelah membuat perencanaan hidup, jalan selanjutnya adalah membuat peta perjalanan hidup, mulai dari sejarah hidup kita, kehidupan masa kini dan rencana hidup kita dimasa yang akan datang. Cara membuat peta hidup ini yaitu dengan meuliskan sejarah hidup kita, berikan catatan dari setiap urutan kehidupan kita, dan buatlah pemetaan hidup yang lebih besar agar lebih mudah untuk divisualisasikan setelah itu tempelkan ditempat yang mudah terlihat.
Jika kita sudah membuat perencanaan hidup, kita harus bisa memanagement waktu. Management waktu harus dilakukan karena hidup itu pendek, jika tidak dimanagement, kita tidak akan menghasilkan prestasi,cara memanagemen waktu ini dengan menentukan lebih dahulu goal yang ingin kita selesaikan, kemudian buatlah goal berdasarkan skala prioritas, dan kamu tinggal memfokuskan apa yang harus kita lakukan menurut skala prioritas.

C. Bagian Ketiga
Dibagian ketiga ini akan membahasah bagaimana mencapai sukses, sebelum membahas kesuksesan itu, tidaksalahnya kita mengetahui tentang potensi otak kita. Kecil tapi hebat, itulah otak kita. Ya benar, beratnya hanya 2% dari berat tubuh kita tetapi semua organ tubuh kita dikendalikan oleh otak. Otak kita sangat hebat sehingga disebut “super bio computer”. Dalam majalah scientific edisi bulan November 2005 disebutkan bahwa “untuk bisa mengisi penuh hardisk otak kita, harus belajar satu hal yang baru setiap detik selama 30 juta tahun”. Itu berarti seumur hidup kita tidak akan pernah mampu menggunakan kekuatan otak kita seluruhnya.
Untuk menjaga kesehatan otak kita. Kita harus berolahraga teratur, minum air putih, nurtisi seimbang, tidak merokok serta minum minuman berakhohol, melatih otak kita, dan berada pada lingkungan yang positif. Otak kita dibagi menjadi tiga bagian dan mempunyai fungsi sendiri, yaitu Otak reptile berfungsi sebagai pusat kendali, saraf otonom dan mengatur fungsi utama tubuh. Otak Neo Korteks berfungsi untuk berfikir, ingatan atau memoti panca indera, koordinasi gerakan tubuh, dan pembelajaran, disinilah letak kecerdasan intelektual(IQ). Kemudian yang terakhir adalah Otak Mamalia, otak ini berkaitan dengan pemakaian terhadap suatu kejadian dan emosi kita, disinilah letak kecerdasan emosi (EQ).
Selain itu otak kita perlu diselaraskan juga, antara otak kanan dan otak kiri kita, dengan mengatur pernafasan kita, dengan mendengarkan music, melakukan visualisasi, dan menggabungkan beberapa metode pembelajaran.
Setelah mengetahui betapa dahsyatnya otak kita, mengapa masih banyak orang yang sulit belajar atau tidak optimal dalam belajar? Hal itu dikarenakan setiap orang mempunyai kecenderungan yang berbeda dalam belajar. Gaya belajar dibagi menjadi 3 macam yaitu: auditori (cenderung menyukai, atau lebih mudah belajar dengan pendengaranya), visual(cenderung menyukai, atau lebih mudah belajar dengan penglihatanya) dan kinestik (cenderung menyukai, atau lebih mudah belajar dengan melakukan suatu gerakan).
Setelah membahas gaya belajar, tidak salahnya kita membahas bagaimana asiknya menulis, menulis adalah salah satu cara pembelajaran. Catatan dapat membantu kita untuk mengingat. Catatan akan lebih efektif ketika kita menbacanya. Mudah untuk mengingat dan sangat menyenangkan. Ada teknik canggih yang menggunakan cara menulis ini yaitu “mind mapping” atau pemetaan pikiran, penempuanya adalah tony buzan. Cara kerja otak kita adalah dengan menggambar bukan menulis.
Ada cara belajar yang menyenangkan juga yaitu dengan mengingat. Atau “fantastic memorizing”. Cara menghapal yang tepat adalah dengan menyesuaikan dengan cara kerja otak kita. Otak kita sangat menyukai sesuatu yang tidak masuk akal, penuh warna, lucu, melibatkan music multi sensori, dan melibatkan emosi. Jadi, prinsipnya, jika kita menginginkan sesuatu mudah terkam kedalam otak kita maka harus membuat sesuatu yang mengandung salah satu yang telah disebutkan tadi.
Ada bebrapa teknik untuk menghapal
1. Rantai kata : dengan membuat rangkaian cerita dari informasi yang akan diingat sehingga informasi lebih mudah diingat.
2. Plesetan kata : dengan membuat plesetan kata yang bersifat lucu.
3. Akrostik : dengan cara mengambil huruf dari materi yang diinginkan, dan kemudian dibuat suatu singkatan atau cerita yang lucu.
4. Menghapal rumus : dngan membuat sebuah kalimat yang lucu.

D. Be Fun Learner!
Dibagian ini kita akan mrmbahas bagai mana menjadi orang yang senang dalam mempelajari hal-hal yang baru. Lima kunci penting dalam merancang nasib kita.
1. Spesifik dan terukur
2. Berupaya keras dan menghadirkan tantangan untuk diri sendiri.
3. Didorong oleh kekuatan
4. Rrencana tindakan
5. Tengat waku.